Измерване на вибрации и последваща идентификация на различни видове неизправности по време на работа на машините а именно: дебаланс, нарушена съосност м/у валовете, наличие на хлабини в лагерите, анализ на състоянието на търкалящи и плъзгащи лагери, анализ на състоянието на редуктори, ремъчни и др. предавки, анализ за състоянието на електрически машини и др.;

Фирма “ИРИДА 22” ООД предлага пълен  вибрационен мониторинг на състоянието на машините и съоръженията. Главната цел е свеждане до минимум броя на повредите.

За повишаване надежноста на оборудването, снижаване на непредвидените разходи, свързани с ремонт и престой, е необходима диагностична система за техническото състояние на машината. Една от главните съставни части на роторното оборудване са лагерите. В повечето машини се използват търкалящи лагери, което налага използването на вибродиагностични модели за оценка на тяхното състояние. Широко разпространение са получили методите за контрол и диагностика посредством измерване на параметрите на вибрации. Вибрационният сигнал съдържа в себе си информация за състоянието на механизма и лагерите в частност.

Ние предлагме периодичен и частичен вибрационен контрол. Преимуществата на периодичния контрол е натрупването на база данни за машината и познаването на нейната история във вибрационенн план, прогнозирането на предстоящи ремонти и намаляване риска от повреди в оборудването.

Измерването на вибрации през определен период от време ( offline )е един от най-често срещаните начини за диагностика на машини, посредством методите на вибродиагностиката. Измерваните параметри на вибрациите се съпоставят със стандартни норми на европейски и световни организации. С помощта на софтуер, се събират, визуализират и архивират данните от измерванията. По този начин се регистрират и проследяват наличието и развитие на дефекти. Типични примери за такива дефекти са: дебаланс, повреда в лагерните възли, разцентровка, хлабини , несвойствен режим на работа и др. Измерването се осъществи с помощта на специално оборудване – виброанализатори.

Проследяването на вибрационното състояние на машините дава възможност за определяне фактическото им състояние и предотвратяване на аварийни ситуации.

20190111_162921
offline-метод-1

Измерването може да се осъществява и във всеки един момент, като се използва апаратура и датчици, закрепени към изследваната машина (online). Сигналите, постъпващи от закрепените към съоръжението датчици, се обработват от изчислителна машина (сървър) и мощен софтуер. Цялата информация е достъпна от всяка работна станция в локалната мрежа и други устройства през интернет, чрез криптирана и защитена връзка. Свързването е чрез персонални потребителско име и парола и всеки акаунт е с различни превилегий. Предимството на този метод е непрекъснатия достъп до данните за състоянието на машината, независимо от времето и разстоянието, построяване на тренд в непрекъснат период от време.

Фирма „Ирида – 22“ ООД разполага с необходимите технически средства за извършване измерване на вибрации и последващ анализ.
Извършваме виброконтрол на машини:

 • с мощност от 1 kW до над 10 МW
 • ниско оборотни и високо оборотни машини
 • турбини, турбокомпресори и промишлени инсталации

Персоналът е с дългогодишен опит и обучен в съответствие с ISO 18436.

Програмно обезпечение

В днешно време е трудно да си представим диагностиката на състоянието на машините без използването на съвременна техника и компютри.

Компютрите не само позволяват да се съхрани информацията от измерванията, но и да изпълняват необходимите пресмятания и преобразования на вибросигнала, както и реализиране на експертни системи за автоматизирана диагностика.

Фирма “ИРИДА 22” ООД използва съвременна техника и компютри, като с тяхна помощ успява да съкрати времето за извършване на измерванията и да повиши достоверността на получените резултати

Програмното обезпечение е от голямо значение при решаване на задачите на вибродиагностиката и анализа.

Фирма “ИРИДА 22” ООД използва ПО със следните възможности:

 • Създаване на база данни с технологичните параметри на измерваните машини;
 • Създаване на раздели – заводи, предприятия;
 • Създаване на подраздели – цехове;
 • Създаване на маршрути с измерваните машини в подразделите/цеховете;
 • Създаване на оптимален брой измервателни точки в рамките на една машина за получаване на достатъчно богата информация за техническото и вибрационното й състояние;

Резултати

След всяко измерване на всяка машина се издава протокол вклшчващ оценка според ISO 10 816

Както и опознаване на дефектите

 • Дебаланс;
 • Разцентровка;
 • Разхлабвания на лагерното тяло;
 • Разхлабвания в лагерния възел;
 • Дефекти по работните повърхнини на лагера;
 • Механични проблеми

Примерни графики