Един от най-разпространените и достъпни методи на техническата диагностика е вибродиагностиката. Тя определя състоянието на техническите системи чрез изследване и анализ на вибрациите на техните елементи.

От механиката е известно, че вибрациите представляват механични трептения, които могат да бъдат свободни (затихващи) или принудени. Те се генерират от случайни (единични) или от периодично променящи се външни възбуждащи сили. Основните параметри на трептенията са техните амплитуда и честота (или период). При машините и техните елементи, вибрациите представляват периодични еластични деформации, чиято амплитуда е много по-малка в сравнение с размерите на детайла. В някои случаи вибрациите са в основата на принципа на функциониране на различни устройства или се използват като технологичен способ (например вибрационно сито, конус на високоговорител и др.), но по-често те са вредни и опасни.

При експлоатацията на машините и механизмите, вибрациите са свързани със загуба на енергия, резонансни явления (критични режими на работа), допълнителни динамични знакопроменливи натоварвания, които водят до якостна умора на детайлите. При това се намалява тяхната надеждност и дълготрайност. Освен това вибрациите оказват вредно въздействие върху точността на уредите, машините и автоматичните системи, които са в близост до вибриращи детайли, пораждат вибрационен шум и влияят неблагоприятно върху производителността на труда и здравето на човека.

t4_bpfi_defekt.jpg

Периодичен виброконтрол

  • Проследяването на вибрационното състояние на машините дава възможност за определяне фактическото им състояние и предотвратяване на аварийни ситуации.
Научи повече
t4_bpfim_s-modulacia_defekt.jpg

Еднократен виброконтрол

  • Един от най-добрите методи за установяване на проблем е еднократното оценяване на вибрационното състояние чрез еднократно измерване на вибрациите.
Научи повече
img-31800d2cdffe7ba1bce69021075830dc-v.jpg

Виброконтрол на ободурдване

  • Можем да съдействаме за конкретизиране на проблемите по оборудването и издаване на предписания за начините за намаляване или ограничаване на вибрациите.
Научи повече

РЕМОНТЪТ НА МАШИНИТЕ – ВЕЧЕ ПЛАНИРАН РАЗХОД

 

 

Съвременната диагностика на машините позволява, чрез следене на вибрации, шум и температура на лагерите, да се установи с голяма точност причината за лошото експлоатационно състояние на агрегатите.Голям принос за точната оценка има и мощният софтуер предназначен за събиране, обработка и анализ на сигналите генерирани от повредите.

ПРЕДИМСТВА НА СЪВРЕМЕНИТЕ ДИАГНОСТИЧНИ ПРОЦЕСИ:

  • НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗГЛОБЯВАНЕ НА МАШИНИТЕ;
  • ИЗМЕРВАНИЯТА СЕ ПРАВЯТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА С ПОРТАТИВНА АПАРАТУРА;
  • ПОДХОДЯЩО ПЛАНИРАНЕ НА РЕМОНТИТЕ;
  • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА АРХИВИРАНЕ И СРАВНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ;

Фирма „ИРИДА – 22“ ООД предлага пълен вибрационнен мониторинг на състоянието на машините и съораженията. Главната цел е свеждане до минимум броя на повредите. Вибрационния контрол може да бъде периодичен и частичен. Предимствата на периодичния контрол е натрупване на база данни за машината и познаването на нейната история във вибрационнен план, прогнозирането на предстоящи ремонти и намаляване риска от повреди в оборудването. Изследванията показват, че икономическите ползи от този вид обслужване са най-големи.

Протокол