Във всяка компания, осъществяваща дейността си с помощта на различни съоръжения, се наблюдават периоди на промяна на състоянието на машина. Следствие на това се намалява производителността, което води до финансови загуби. Един от най-добрите методи за установяване на проблем е  оценяване на вибрационното състояние чрез измерване на вибрациите. По този начин се намаляват времето и разходите за аварийно обслужване на машините, както и риска от инциденти и въздействие на вибрации върху обслужващия персонал. Обучен специалист оценява техническото състояние и с помощта на предоставената от възложителя информация избира подходящата апаратура за извършване на измерването, диапазон и метода за измерване на вибрациите. След процедурата за измерване, резултатите се обработват със специализиран програмен продукт, което позволява обстоен анализ на вибрационното състояние.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕДНОКРАТЕН ВИБРОКОНТРОЛ

При извършване на еднократен виброконтрол е нужно да се осигури достъп до машината или съоръжението, същите да са в нормален работен режим, да се предоставят данни от предишни измервания (ако има такива), да се предостави детайлна  информация за машината или съоръжението (работни обороти, вид/– вентилатор, турбина и т.н/., номера на лагери, брой зъби на зъбни колела, ако има такива, тип на съединителя, ако има такъв и др.), да е осигурена безопасна за работа среда и лични предпазни средства и др. Цялата информация, заедно с данните от виброконтрола се обработват от софтуер, предназначен за анализ на вибрации и резултатите се предоставят за следваща оценка и планиране на бъдещ ремонт.
Метода е ефективен за съоръжения и машини, неподлежащи на периодичен виброконтрол и с променлив работен режим.