Повредите в тръбопроводите водят не само до капиталови загуби предвид огромните загуби на газ и нефт, предвид неизработване на електрическа и/или топлинна енергия, но и се съпътстват понякога от човешки жертви и нарушаване на екологичната безопасност.

Затова осигуряването на надеждността на тръбопроводите трябва да започне още от етапа на проектиране и да продължи на етапите на пусконастройващите изпитания и експлоатация. За съжаление на етапа на проектиране не винаги е възможно да се определят всички видове смущаващи сили, като пулсации на налягане на работния флуид, вибрации на носещите конструкции, възбудени от работата на други машини, възникването на хидродинамични или аеродинамични резонанси в отделни участъци на тръбопроводите. Вибрациите, успоредно с корозията, дефектите в заварените съединения и деградацията на механичните свойства на метала в процеса на експлоатация, се явяват основните фактори, определящи надеждността и ресурса на тръбопровода.

Вибрации по тръбопроводите възникват от много фактори като топлинно разширение и свиване, резонансни честоти, вибрации пренесени от свързаните машини и съоръжения, налягане, движение на газа или флуида и мн. други. В много от случаите тези вибрации водят до влошаване на техническото състояние на всички свързани елементи от системата, което намалява значително производствения процес. След констатиране и измерване на вибрациите по тръбопроводите следва да бъдат взети мерки за подобряване на вибрационното състояние, което се изразява в подобряване на конструкциите, фундаментите и закрепването към тях, добавяне на демпфери, температурни компенсатори, гасители на вибрации и други.

Фирма „Ирида – 22“ ООД извършва виброконтрол и подобряване вибрационното състояние на тръбопроводи в химическата промишленост, електроцентрали и други. Специалистите в нашата организация са обучени и с доказан опит и умения в анализирането на факторите, нарушаващи нормалната работа на тръбни инсталации.