Термография

Термографичен контрол за:
– прегряване на ел. двигатели;
– прегряване на лагери;
– прегряване на различни машинни части и съоръжения;

Ултразвуков Контрол

Ултразвуков безразрушаващ контрол на:
– челни и ъглови заварени съединения;
– изковки, отливки, валцувани материали;
– изделия с плоска и сложна форма;

 

Ултразвукова Дебелометрия

Едностранно измерване дебелини на стени на тръбопроводи, съдове под налягане и други детайли и съоръжения от метал или пластмаса.

 

Капилярен Контрол

Цветен (на дневна светлина) метод за откриване на повърхностни дефекти (пукнатини, завалцувания, разкъсвания, пори и др.) в заварени съединения, в метални повърхности с плоска или сложна форма.

 

Магнитно-прахов контрол

Метод за откриване на повърхностни и подповърхностни дефекти във феромагнитни материали с различна форма

 

Ремонт на машини и съоръжения и консултантска дейност

 

Кораборемонтна дейност